facebook image

Gwarancja De Minimis

Tel. 15 865 00 71

Gwarancja spłaty kredytów bankowych – Gwarancja De Minimis

Bank Spółdzielczy w Połańcu informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020r. wdraża program gwarancji de minimis, który jest realizowany w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

12 + 4 =

Czym jest Gwarancja De Minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).
Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Zasady obejmowania kredytów gwarancjami de minimis w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:
 • zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • zabezpieczenie gwarancji ustanowione przez Kredytobiorcę – weksel własny in blanco
Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.
Zasady będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.
Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla Przedsiębiorcy, który:
 • jest rezydentem;
 • należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.);
Korzyści dla przedsiębiorców
 • dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani na rzecz Banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji.
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej prowizji,
 • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego.