Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 18.30, w soboty od 8:00 do 12:00.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria HCE - Płtność telefonem
Orzeł agrobiznesu

REKLAMACJE

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA REKLAMACJI PRZEZ KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W POŁAŃCU

 1. Klient ma możliwość złożenia reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenie dotyczące świadczonych usług przez Bank
 2. Reklamacja może być złożona w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Połańcu obsługującej klientów:
  • w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres siedziby Banku;
  • ustnej – telefonicznie albo osobiście na formularzu podczas wizyty w placówce Banku;
  • w formie elektronicznej – na adres bank@bspolaniec.pl;
 3. Reklamacja jest rozpatrywania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie: w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta.
 5. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność spawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o :
  • przyczynie opóźnienia;
  • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  • wskazuje przewidywany termin udzielania odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 6. Bank akceptuje polubowne wyjaśnianie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bankiem a Klientem.
 7. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.18 sek.