facebook image

Dla Firm
Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej

Tel. 15 865 00 71

pokrycie kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności

spersonalizowany zakres ubezpieczenia dostosowany do rodzaju działalnosci

ubezpieczenie od wielu ryzyk - możliwość wyboru

ochrona za szkody wyrządzone w zawiązku z posiadanym mieniem: budynkami, urządzeniami lub instalacjam

Korzyści:

R

kompleksowe ubezpieczenia za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności określonej w Umowie ubezpieczenia lub w związku z posiadaniem lub używaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,

R

ochrona w Polsce,

R

ubezpieczenie obejmuje osobistą odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, ale także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez obecnych lub byłych właścicieli, wspólników, członków zarządu, pełnomocników, a także pracowników lub podwykonawców.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza majątek Przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia szkody osobie trzeciej lub w mieniu tej osoby w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie może również zabezpieczać interesy osób wykonujących wolne zawody w dowolnej formie prawnej – indywidualnie lub w spółkach osobowych i kapitałowych.

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną za czyste szkody majątkowe. Jeśli specyfika zawodu tego wymaga, może być uzupełniona o szkody osobowe i rzeczowe.

Zapraszamy do naszych oddziałów!

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

9 + 5 =