facebook image

Dla Rolników
Ubezpieczenia dobrowolne

Tel. 15 865 00 71

ubezpieczenia mienia w gospodarstwie

ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków

ubezpieczenie przed kradzieżą, włamaniem oraz aktami wandalizmu

ubezpieczenie zwierząt hodowlanych i domowych

Korzyści:

R

Składniki majątkowe – przedmiot ubezpieczenia mienia obejmuje m.in. ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ruchomości domowe.

R

Ubezpieczenie NNW – obejmuje m.in. śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby zakaźnej w rolnictwie, trwały uszczerbek na zdrowiu, pokrycie kosztów leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji.

R

Ubezpieczenie mienia od kradzieży, włamań i wandalizmu – stałe elementy budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego; maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, w tym także ruchomości domowe; środki obrotowe; mienie osób trzecich; mienie pracownicze.

R

Ubezpieczenie zwierząt – Zwierzęta są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności, jeżeli bezpośrednią przyczyną szkody była choroba lub wypadek. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje ponadto utratę wartości użytkowej konia sportowego lub hodowlanego, jeżeli pomimo choroby lub wypadku wskazane jest utrzymanie konia przy życiu dla celów hodowlanych; utrata wartości konia stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową konia określoną na początku trwania umowy ubezpieczenia, a wartością rynkową określoną po wypadku lub zakończeniu choroby. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje ponadto szkody w koniach sportowych powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek zdarzeń wskazanych wyżej podczas treningów, transportu i zawodów sportowych.

R

Ubezpieczenie AC maszyn rolniczych – Maszyny rolnicze są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek: pożaru; wybuchu; zderzenia się maszyny rolniczej (sprzętu) z osobami, zwierzętami lub przedmiotami; uderzenia pioruna; huraganu; obsuwania się ziemi; zalania; powodzi; gradu; lawiny; deszczu nawalnego; upadku statku powietrznego. Dodatkowo ubezpieczenie może obejmować: kradzież maszyny rolniczej (sprzętu); rabunku; kradzieży części maszyny rolniczej (sprzętu).

Ubezpieczenia stanowią dobrowolną formę rozszerzenia ubezpieczeń obowiązkowych – Twoje gospodarstwo pod szczególną ochroną.

 

Zapraszamy do naszych oddziałów!

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

15 + 3 =