facebook image

Dla Rolników
Ubezpieczenia obowiązkowe

Tel. 15 865 00 71

OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

ubezpieczenie budynków gospodarczych

OC pojazdów mechanicznych i maszyn rolniczych

ubezpieczenie upraw

Korzyści:

R

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika, osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby pracującej w gospodarstwie rolnym rolnika, za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

R

Ubezpieczenie obejmuje OC budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od zdarzeń losowych, m.in.ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego.

R

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych – samochody osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze, przyczepy.

R

Ubezpieczenie upraw, w tym tych z dopłatami z budżetu państwa. 

R

Ubezpieczenie upraw rolnych – ubezpieczenie obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych, bezpośrednio powstałe w wyniku ryzyka: gradu, huraganu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania.

R

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich – zwierzęta określone w umowie są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha, ma obowiązek do ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszy gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

 

Zapraszamy do naszych oddziałów!

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

4 + 6 =