facebook image

Wakacje kredytowe

informacja

Zobacz inne aktualności

Weryfikacja numeru PESEL

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

czytaj dalej

Wakacje kredytowe 2024

Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

czytaj dalej

Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich i zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad poszczególnych Grup Członkowskich:

czytaj dalej

Wakacje kredytowe
Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, czyli skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”.

Ustawowe wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

Wnioski przyjmowane będą w Banku od dnia 29 lipca 2022r.  tj. od dnia wejścia w życie Ustawy. Spłatę kredytu możesz zawiesić maksymalnie przez 8 miesięcy. Są to sierpień i wrzesień 2022r., 2 wybrane miesiące w IV kwartale 2022r., i po 1 wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023r.

Dotyczy kredytów udzielonych przed dniem 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w Umowie o kredyt upływa nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku.

Zawieszenie spłaty kredytu rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia otrzymania wniosku przez Bank. Ze względów technicznych prosimy o składanie wniosków nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat do godz. 13:00.

Okres kredytowania i daty umowne przedłużamy  o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty kredytu nie wymaga aneksu do Umowy o kredyt oraz dokumentów (w tym umów) dotyczących zabezpieczenia kredytu.
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.

Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu, nie naliczamy żadnych odsetek i nie pobieramy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych.
Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek poprzez:

  • system bankowości elektronicznej – wyłącznie w sytuacji kiedy w kredycie występuje 1 Kredytobiorca;
  • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do e-maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;
  • w Placówkach Banku;
  • drogą pocztową na adres Banku: w tym przypadku decyduje data doręczenia Wniosku do Banku.

Informację o zawieszeniu spłaty otrzyma Biuro Informacji Kredytowej.

Załączniki:
Wniosek o wakacje kredytowe

Instrukcja złożenia wniosku wakacje kredytowe przez system bankowości elektronicznej