facebook image

Zebranie Przedstawicieli

informacja

Zobacz inne aktualności

WIRON

Czym jest WIRON? W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej.

czytaj dalej

Uważaj na oszustów

Uważaj na kontakt telefoniczny, sms’owy i mailowy ze strony oszustów o rzekomo zagrożonych Twoich oszczędnościach w banku.

czytaj dalej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Banku
zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Połańcu.

Miejsce zebrania: Zajazd ,,Jasieńka” Ruszcza, ul. Krakowska 12a

W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w drugim terminie, tj. 21 czerwca 2022 roku o godz. 11:30

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Wniosków i Uchwał, Komisji ds. odpowiedniości i Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Protokół z czynności Komisji Mandatowej.
8. Protokół z czynności Komisji Wniosków i Uchwał.
9. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026.
12. Zgłaszanie kandydatur na członka Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2021 rok oraz sprawozdania o wykonaniu uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok, raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
17. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej.
18. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
19. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
d) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
e) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2022 r.,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
g) okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej,
h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
i) zmian w Statucie Banku,
j) oceny polityki wynagradzania.
k) wyboru Delegata na Zgromadzenia Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka,
l) uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
21. Protokół z czynności Komisji Skrutacyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026.
23. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków Banku następujących dokumentów:
roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał  poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.