facebook image

Arbiter Bankowy

Tel. 15 865 00 71
INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Bank Spółdzielczy w Połańcu będąc instytucją zaufania publicznego, w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w Zasadach dobrej praktyki bankowej z uwzględnieniem zasad: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy. Do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami – Klientami Banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych na rzecz Klientów zostały powołane następujące organy:

 1. Działające przy Związku Banków Polskich
  • Arbiter bankowy
  • Sąd polubowny
 2. Działające przy Komisji Nadzoru Finansowego
  • Sąd polubowny
Arbiter bankowy (ZBP)

Arbiter Bankowy jest instytucją powołaną do rozstrzygania spornych spraw finansowych powstałych w relacjach między bankami a klientami indywidualnymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta.

Arbiter Bankowy zajmuje się wyłącznie skargami składanymi przez osoby fizyczne dotyczącymi spraw niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Rozpatrywane są jedynie sprawy dotyczące banków należących do Związku Banków Polskich. Może on rozstrzygnąć spór także wówczas, gdy Bank nie jest członkiem ZBP, a obie strony złożą oświadczenie, że poddają się arbitrażowi.

Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory powstałe po dniu 1 lipca 2001 r. (data rozpoczęcia działalności arbitra bankowego). Przed arbitrem możemy dochodzić roszczeń, których wartość nie jest wyższa niż kwota 8 tys. zł, przy czym do kwoty tej nie wlicza się odsetek i innych kosztów ubocznych. Jeżeli dochodzimy kilku roszczeń jednocześnie, ich wartość się sumuje. Arbiter nie zajmuje się natomiast sprawami związanymi ze świadczeniami Skarbu Państwa, szczególnie zaś książeczkami mieszkaniowymi i kredytami z dopłatami ze środków budżetowych.

Skierowanie wniosku do arbitra musi być poprzedzone wcześniejszym postępowaniem reklamacyjnym w Banku. Wymaganie to jest spełnione, gdy na pismo Klienta Bank nie odpowie przez 30 dni.

Wszczęcie postępowania przed arbitrem następuje na wniosek Klienta Banku. Wniosek musi zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, numer telefonu klienta
 • dokładne oznaczenie banku, którego skarga dotyczy (nazwa banku, oddział, adres)
 • dokładne określenie żądania
 • zwięzłe uzasadnienie
 • załączniki w postaci kopii odpowiednich dokumentów
 • określenie wartości przedmiotu sporu
 • dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie konsumenta, że w ciągu trzydziestu dni nie uzyskał z banku odpowiedzi na swoją skargę

Orzeczenie arbitra jest dla banku ostateczne. Bank obowiązany jest je wykonać w terminie 14 dni od otrzymania wypisu orzeczenia. Konsument niezadowolony z rozstrzygnięcia arbitra może skierować sprawę do sądu powszechnego. Więcej informacji o działalności Arbitra Bankowego można znaleźć na stronie internetowej: www.zbp.pl Adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa telefon (0-22) 48 68 400

 

 

Sąd Polubowny (ZBP)

Sąd Polubowny (arbitrażowy) został powołany w celu rozstrzygania sporów o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, z wyjątkiem spraw o alimenty. Spór rozstrzygany jest przez trzyosobowy zespół arbitrów. Strony mogą się jednak umówić, że sprawa zostanie rozpoznana przez jednego arbitra. Za swoje czynności Sąd Polubowny pobiera opłaty ustalone przez Zarząd Związku Banków Polskich w „Taryfie opłat za czynności Sądu Polubownego (Arbitrażowego)” odpowiednio do wartości przedmiotu sporu określonej przez stronę powodową. Postępowanie przed Sądem Polubownym rozpoczyna się w dniu doręczenia pozwanemu pisma zawierającego żądanie rozpoznania sprawy w postępowaniu przed Sądem Polubownym (wezwanie na arbitraż), o ile strony nie postanowiły inaczej. Więcej informacji o działalności Sądu Polubownego można znaleźć na stronie internetowej: www.zbp.pl. Adres : Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Tel. 022/ 48 68 415

Sąd Polubowny (KNF)

Sąd Polubowny został powołany w celu rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności między konsumentami a podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza kwotę 500 zł. Jednakże, w szczególnych okolicznościach (określonych w Regulaminie), istnieje możliwość rozpoznania sprawy, której wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 500 zł. Przyjęty model rozpatrywania sprawy cechuje się mniejszymi wymogami formalnymi, co znacznie przyśpiesza rozstrzyganie sporów. Koszty postępowania przed Sądem Polubownym są niższe niż koszty postępowania przed sądami powszechnymi. Sąd w orzekaniu jest całkowicie niezależny od Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji o działalności Sądu Polubownego można znaleźć na stronie internetowej: www.knf.gov.pl Adres: Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00 –950 Warszawa tel. (022) 54 87 265 fax (022) 54 87 266