facebook image

Kredyt Hipoteczny

Tel. 15 865 00 71

Kredyt Hipoteczny – korzyści:

R

atrakcyjne oprocentowanie

R

minimalna prowizja

R

szybka decyzja kredytowa

R

długi okres kredytowania

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

7 + 4 =

Kredyt Hipoteczny:

R

Dowolny cel:

nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków

R

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

70% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy

R

Oprocentowanie kredytu o zmiennej stopie procentowej:

 • WIBOR 3m + 3,00% do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
 • WIBOR 3m + 3,50% od 51% do 70% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
R

Bank Spółdzielczy w Połańcu oferuje :

 • możliwość skorzystania z okresowo stałej stopy procentowej obejmującej okres przez 5 lat
 • wysokość oprocentowania zgodnie z aktualną Tabelą oprocentowania produktów bankowych
R

Opłata przygotowawcza od kwoty wnioskowanego kredytu:

300 zł

R

Okres spłaty:

od 1 roku do 15 lat

R

Prowizja od udzielonego kredytu:

Informacja o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym

Co to jest Rozporządzenie BMR

Rozporządzenie BMR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie BMR określa zasady, na jakich opracowuje się wskaźniki referencyjne oraz reguły nadzoru nad podmiotami (tzw. administratorami wskaźników), które te wskaźniki opracowują i udostępniają uczestnikom rynku finansowego, w tym bankom. Rozporządzenie BMR ma zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych oraz zwiększyć ochronę konsumentów.

Czym jest wskaźnik referencyjny

Oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego ustalamy jako sumę marży (wartość stała) oraz wskaźnika referencyjnego (wartość zmienna).

Wskaźnik referencyjny to razem z marżą podstawa przy pomocy, której określamy ratę Państwa kredytu.

Najpowszechniejszym wskaźnikiem referencyjnym, który banki stosują w umowach kredytowych w złotych polskich jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa rynku międzybankowego, po jakiej banki w Polsce są skłonne udzielić innym bankom pożyczek w złotych polskich, na ustalony okres. WIBOR aktualizowany jest codziennie, a jego wartość możecie Państwo sprawdzić na stronie administratora wskaźnika referencyjnego: GPW Benchmark S.A.

Wartość wskaźnika referencyjnego zmienia się w zależności od przyjętej przez administratora wskaźnika metodologii jego opracowywania. Metodologię opracowywania wskaźnika referencyjnego wyznacza administrator wskaźnika referencyjnego w oparciu o przepisy Rozporządzenia BMR. Administrator wskaźnika referencyjnego jest podmiotem od nas niezależnym i działa na podstawie specjalnego zezwolenia. Zadaniem administratora wskaźnika jest opracowywanie wskaźnika referencyjnego, wyznaczanie metodologii jego opracowywania, oraz jego publikacja.

Administrator wskaźnika może zmienić metodę opracowywania wskaźnika referencyjnego. Metodologia ta jest opublikowana na stronie internetowej administratora. Administrator wskaźnika może też zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy w trybie, który jest określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego.

Na wypadek wystąpienia tego typu zdarzeń, Rozporządzenie BMR nałożyło na banki obowiązek opracowania planu awaryjnego. Plan awaryjny określa sposób postępowania banku w sytuacji, gdy nastąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego, z którego Bank korzysta, albo zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Jakie działania podjęliśmy w zakresie Rozporządzenia BMR

Przyjęliśmy plan awaryjny, zgodnie z którym w przypadku kiedy administrator wskaźnika referencyjnego ogłosi istotną zmianę wskaźnika, który stosujemy w umowie. Od dnia obowiązywania istotnej zmiany będziemy stosować wskaźnik referencyjny po istotnej zmianie skorygowany o:

 1. korektę podaną przez administratora, a jeżeli administrator nie podał korekty
 2. korektę wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami wskaźnika referencyjnego przed Istotną zmianą a wartościami wskaźnika referencyjnego po Istotnej zmianie z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia Istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego.

W przypadku, kiedy administrator zaprzestanie opracowywać wskaźnik referencyjny, zgodnie z naszym planem awaryjnym:

 1. w pierwszej kolejności zastosujemy wskaźnik alternatywny określony w umowie, a w przypadku jego braku, wskaźnik referencyjny wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo wskazany przez podmiot wyznaczający, wraz z korektą ustaloną umową, przepisami prawa albo podaną przez podmiot wyznaczający,
 2. w przypadku gdy wskaźnik alternatywny nie zostanie wyznaczony zgodnie z powyższym, zastosujemy wskaźnik alternatywny, wraz z korektą podaną przez administratora wskaźnika alternatywnego, spełniający następujące warunki:
 • administrator wskaźnika alternatywnego posiada odpowiednie zezwolenia właściwego organu nadzoru, a także jest wskazany przez European Securities and Markets Authority w rejestrze administratorów wskaźników referencyjnych,
 • wskaźnik alternatywny jest wskaźnikiem stopy procentowej dla waluty zastępowanego wskaźnika referencyjnego,
 • wskaźnik alternatywny odzwierciedla równoważny rynek lub jego realia gospodarcze, co zastępowany wskaźnik referencyjny,
 • wskaźnik alternatywny cechuje powszechność stosowania w Polsce.

W przypadku, gdy umowa, przepisy prawa, podmiot wyznaczający lub administrator wskaźnika alternatywnego nie poda korekty wskaźnika alternatywnego, skorygujemy wskaźnik alternatywny. Korektę wyliczymy jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami dotychczasowego wskaźnika referencyjnego, a wartością wskaźnika alternatywnego z tych samych dni publikacji, za okres 182 dni przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W sytuacji, kiedy nie będzie możliwości wyznaczenia wskaźnika alternatywnego do ustalania oprocentowania zastosujemy podstawową stopę procentową banku centralnego właściwego dla waluty kredytu.  Wskaźnik alternatywnego skorygujemy korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami wskaźnika referencyjnego a wartością stopy procentowej banku centralnego z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego lub zostanie wskazany wskaźnik alternatywny dla wskaźnika, którego opracowywanie został zaprzestane, poinformujemy Państwa o tym zdarzeniu w sposób określony w umowie.

Jaki jest wpływ planu awaryjnego i Rozporządzenia BMR na zawarte umowy kredytowe

Jeżeli w przyszłości nie będziemy mogli dalej stosować wskaźnika referencyjnego, który wskazaliśmy
w umowie (np. nie będzie już publikowany przez administratora), wówczas zastąpimy WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym, zgodnie z poniższym:

 1. jeżeli umowa zawiera klauzulę awaryjną – zastąpimy WIBOR w sposób opisany w tej klauzuli,
 2. jeżeli jednak umowa nie będzie zawierała klauzuli awaryjnej, a Minister Finansów wyda rozporządzenie wyznaczające zamiennik dla znikającego wskaźnika referencyjnego WIBOR – zastosujemy zamiennik wyznaczony w tym rozporządzeniu.

Umożliwiamy Państwu podpisanie bezpłatnego aneksu, który wprowadza zapisy planu awaryjnego (Aneks BRM) do Państwa umów. Aby podpisać Aneks BMR, zapraszamy do wybranego oddziału.

Aneks BMR:

 1. wprowadza do umowy zapisy Planu awaryjnego,
 2. umożliwia, w sytuacji kiedy wskaźnik referencyjny, który stosujemy w umowie przestanie być opracowywany i publikowany lub utraci reprezentatywność, kontynuowanie umowy Kredytu bez zakłóceń,
 3. nie zmienia sposobu, w jaki naliczamy oprocentowanie, aż do momentu, kiedy wystąpi zdarzenie regulacyjne; w przypadku gdy zdarzenie wystąpi, zmienimy sposób ustalania oprocentowania na ten, który zawarliśmy w Aneksie BMR,
 4. można podpisać w dowolnym momencie i nie ma terminu ważności,
 5. jest zupełnie dobrowolny i bezpłatny,
 6. f) jest ważny jeżeli podpiszą go wszystkie osoby, które są stroną umowy kredytu.

Zachęcamy do możliwie najszybszego podpisania aneksu BMR, aby uzupełnić Państwa umowę                                          o postanowienia dotyczące zdarzenia regulacyjnego, które może wystąpić w przyszłości.

Jeśli nie podpiszą Państwo Aneksu BMR:

 1. aktualnie nie wpłynie to na Państwa umowę,
 2. nie możemy określić konsekwencji wystąpienia zdarzenia regulacyjnego i jego znaczenia dla umowy kredytu w przyszłości.

Więcej informacji na temat zmian i zasad opracowywania wskaźników referencyjnych znajdą Państwo:

Pojęcia i definicje

 • Administrator – osoba fizyczna lub prawna, niezależna od Banku, sprawująca kontrolę nad opracowywaniem Wskaźnika referencyjnego oraz, w szczególności, zarządzająca mechanizmami dotyczącymi wyznaczania Wskaźnika referencyjnego, gromadząca i analizująca dane wejściowe, wyznaczająca wskaźnik referencyjny  i publikująca go;
 • Istotna zmiana – zmiana sposobu wyznaczania Wskaźnika referencyjnego, którą Administrator uznał  i zdefiniował jako istotną, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia BMR lub zgodnie z definicją i informacjami publikowanymi
  przez Administratora w dokumentacji Wskaźnika referencyjnego,
 • Korekta – formuła obliczenia wartości oprocentowania z zastosowaniem Wskaźnika alternatywnego niezbędna w celu skompensowania ekonomicznych skutków Istotnej zmiany Wskaźnika referencyjnego albo Zdarzenia regulacyjnego związanego z zastąpieniem dotychczasowego Wskaźnika referencyjnego przez Wskaźnik alternatywny,
 • Podmiot wyznaczający – Komisja Europejska, organ nadzoru nad Administratorem, uprawniony organ administracji publicznej lub inny podmiot uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami do wyznaczenia Wskaźnika alternatywnego oraz Korekty,
 • Rozporządzenie BMR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 z późniejszymi zmianami,
 • WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) –stawka o kodzie ISIN PL9999999748, będąca Wskaźnikiem referencyjnym, który stosuje się zgodnie z zasadami określonymi w Umowie kredytu; na dzień zawarcia niniejszego Aneksu administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad jego opracowywaniem, jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie; stawka WIBOR 3M publikowana jest m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/; w przypadku wystąpienia Istotnej zmiany Wskaźnika referencyjnego lub zaprzestania opracowywania Wskaźnika referencyjnego, przy ustalaniu oprocentowania w miejsce dotychczasowego wskaźnika zastosowanie będzie miał wskaźnik ustalony zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w niniejszym paragrafie .Wskaźnik alternatywny – wskaźnik referencyjny zastępujący dotychczasowy Wskaźnik referencyjny, dla którego wystąpiło Zdarzenie regulacyjne;
 • Wskaźnik referencyjny – wskaźnik referencyjny w rozumieniu Rozporządzenia BMR, będący indeksem stanowiącym odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu kredytu;
 • Zdarzenie regulacyjne – wystąpienie jednego lub kilku z następujących zdarzeń (niezależnych od Banku) w stosunku do Wskaźnika referencyjnego:
 1. wydanie przez Administratora oświadczenia o trwałym zaprzestaniu opracowywania lub publikowania Wskaźnika referencyjnego, o ile nie został wyznaczony następca tego Administratora, który będzie opracowywał i publikował ten Wskaźnik referencyjny lub
 2. stwierdzenie przez właściwy organ nadzoru, że Administrator lub Wskaźnik referencyjny przez niego opracowywany nie spełnia lub przestał spełniać wymogi wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa, w tym z Rozporządzenia BMR lub
 3. niedostępność aktualnej wartości Wskaźnika referencyjnego w źródle informacji o Wskaźniku referencyjnym wskazanym przez Administratora przez okres dłuższy niż 30 dni.

RRSO

Zmienna stopa procentowa
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,38 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 147 500,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 9,36 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86 %) i marży Banku uzależnionej od wskaźnika LTV  –   w wysokości 3,50 %, tj. pow. 51%  do 70 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem. Raty miesięczne: pierwsza- 899,00 PLN (kapitał), następne: 819,00 PLN plus rata odsetkowa – I rata: 1 172,56 PLN (raty malejące), łączna liczba rat: 180.  Całkowity koszt kredytu 108 153,73 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 104 147,23 PLN, opłata przygotowawcza nie kredytowana: 300,00 PLN, prowizja nie kredytowana od udzielonego kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 687,50 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki –  podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC3 ): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 255 653,73 PLN.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01 czerwca 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

Okresowo stała stopa procentowa
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,71 % dla następujących za-łożeń: całkowita kwota kredytu: 147 500,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy;
oprocentowanie okresowo stałe kredytu przez okres 60 miesięcy: 12,24 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu, pozostały okres spłaty 120 miesięcy 9,36 % (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86 %) i marży Banku uzależnionej od wskaźnika LTV – w wysokości 3,50 %, tj. pow. 51% do 70 % wartości nieruchomości będącej zabezpiecze-niem. Raty miesięczne: pierwsza- 899,00 PLN (kapitał), następne: 819,00 PLN plus rata od-setkowa – I rata: 1 533,35 PLN (raty malejące), łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kre-dytu 125 914,93 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 121 908,43 PLN, opłata przygotowawcza nie kredytowana: 300,00 PLN, prowizja nie kredytowana od udzie-lonego kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 687,50 PLN. Koszt usta-nowienia hipoteki – podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC3 ): 19,00 PLN. W całko-witym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 273 414,93 PLN.
Oprocentowanie kredytu jest stałe w pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy re-ferencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 01 czerwca 2024 r. na reprezentatywnym przykła-dzie.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierw-szej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Kredyty dla Klientów Indywidualnych

Szanowni Państwo, oferujemy szeroką ofertę kredytową. Zróżnicowanie oferty pozwoli dobrać najatrakcyjniejszy kredyt dopasowany do potrzeb oraz celu.

ubezpieczenia komunikacyjne

Kredyt Hipoteczny

To długoterminowy kredyt przeznaczony na dowolny cel np. budowę domu, remont domu lub mieszkania. Nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków...    Zobacz więcej

ubezpieczenia majątkowe

EKOkredyt

EKOkredyt możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z ekologią, np. fotowoltaika, wymiana kotła i wiele innych. Kwota kredytu: do 50 000 zł...    Zobacz więcej

kog

Kredyt Gotówkowy

Kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny, do 100 000 zł. Atrakcyjne oprocentowanie...Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Kredyt w ROR

Kredyt w rachunku ROR, to wygodna forma kredytowania bieżących potrzeb konsumpcyjnych... Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Kredyt Mieszkaniowy "Nowy Kąt"

Finansuj nawet 80% inwestycji z kredytem mieszkaniowym, na korzystnych warunkach...  Zobacz więcej