facebook image

Polityki informacyjna BS w Połańcu

Tel. 15 865 00 71

Informacja o dostępie do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Połańcu

 

Bank Spółdzielczy w Połańcu, w celu spełnienia wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (…), wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j.: Dz. U z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.), a także Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17), informuje, że dokument „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Połańcu” obejmujący:

  1. zakres ogłaszanych przez Bank zgodnie z wymogami prawa informacji,
  2. określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji,
  3. formy i miejsca ogłaszania informacji,
  4. sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji,
  5. zasad zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających zgodnie z Polityką ogłaszaniu

 

jest dostępny publicznie w siedzibie Banku Spółdzielczego w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 3, pokój sekretariatu Banku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej Banku pod adresem www.bspolaniec.pl

Polityka Informacyjna

Ujawnienie informacji 31.12.2020