facebook image

Regulamin BLIK

Regulamin korzystania z usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej BS Połaniec​

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi BLIK w Aplikacji Mobilnej przez
Klientów Banku(dalej „Regulamin”).
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna Banku służąca do obsługi usługi BLIK przez Klientów
Banku, umożliwiająca dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi Aplikacji Mobilnej do
dokonywania płatności przy użyciu Kodu BLIK;
2) Akceptant – podmiot, który udostępnia zapłatę za usługę lub towar za pośrednictwem
Usługi BLIK;
3) Bank – Bank Spółdzielczy w Połańcu;
4) Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13
roku życia korzystająca z oferty Banku w zakresie Rachunku bankowego (w tym Posiadacz
rachunku, Pełnomocnik ogólny, Użytkownik Aplikacji Mobilnej);
5) Kod BLIK – jednorazowy sześciocyfrowy kod generowany w Aplikacji Mobilnej, służący do
autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej;
6) Osoby nieuprawnione – są to osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne,
niebędące Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej;
7) Pełnomocnictwo ogólne – upoważnienie osoby fizycznej przez Posiadacza rachunku do
dysponowania rachunkiem w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem
rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa;
8) Posiadacz rachunku – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub
małoletni powyżej 13 roku życia, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku
rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze
współposiadaczy rachunku;
9) Rachunek bankowy/Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek
rozliczeniowy bieżący lub pomocniczy prowadzony w złotych polskich w Banku na rzecz
Posiadacza rachunku, służący do wykonywania transakcji, przechowywania środków
pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń;
10) System BLIK – polski schemat płatności mobilnych, który umożliwia Posiadaczowi
rachunku korzystającego z Aplikacji Mobilnej dokonywanie Transakcji BLIK;
11) Szybka Płatność – Transakcja BLIK dokonana z wykorzystaniem Kodu BLIK, który został
wyświetlony Użytkownikowi bez zalogowania Użytkownika do Aplikacji Mobilnej ;
13) Terminal POS – terminal umożlwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy
wykorzystaniu Usługi BLIK;
14) Transakcja BLIK – transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta przy użyciu Aplikacji
Mobilnej, za pośrednictwem Systemu BLIK, wymagająca autoryzacji Kodem BLIK;
15) Umowa – umowa o Rachunek lub umowa ramowa tj. o prowadzenie Rachunku wraz
z innymi produktami i usługami bankowymi;
16) Urządzenie mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do internetu,
integrujące w sobie funkcje komputera i/lub telefonu komórkowego;
17) Usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie Transakcji BLIK;
18) Użytkownik Aplikacji Mobilnej – Klient będący Posiadaczem rachunku lub osoba, która
jest uprawniona do dysponowania Rachunkiem w ramach pełnomocnictwa ogólnego
w Aplikacji Mobilnej w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku.

UŻYTKOWNICY USŁUGI BLIK

§ 2.
1. Użytkownikiem Usługi BLIK może być Klient lub osoba posiadająca Pełnomocnictwo ogólne
do Rachunku, który:
1) Podał w Banku numer telefonu komórkowego, który został zarejestrowany w systemie
Banku i jest on aktualny;
2) Podał inne dane wymagane do uruchomienia Usługi BLIK zgodnie z ofertą Banku oraz
posiada Urządzenie mobilne powiązane z numerem telefonu operatora sieci telefonii
komórkowej działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania
techniczne dotyczące instalacji i korzystania z Aplikacji Mobilnej;
3) Pobrał i zainstalował na Urządzeniu mobilnym Aplikację Mobilną;
4) Zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin;
5) Zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.
2. Bank umożliwia dostęp do Usługi BLIK Klientom Banku na zasadach określonych w
Regulaminie.

AKTYWACJA USŁUGI BLIK

§ 3.
1. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w § 2 Użytkownik aktywuje usługę BLIK za
pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W celu aktywacji usługi BLIK konieczne jest
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na korzystanie z Usługi BLIK.
3. Jednocześnie, akceptując niniejszy Regulamin, Klient upoważnia Bank, na mocy art. 104
ust. 3 Ustawy prawo bankowe oraz w celu korzystania jako Klient Banku z Usługi BLIK, jak i w
celu dokonywania Transakcji BLIK, w okresie korzystania przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej
z Usługi BLIK, do przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu
art. 104 Ustawy prawo bankowe pozostających w związku z realizacją zadań i czynności
w ramach obsługi Systemu BLIK do: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Polskiego
Standardu Płatności Sp. z o.o. i KIR S.A.
4. Użytkownik Aplikacji Mobilnej w każdym czasie może zmienić Rachunek, który będzie
powiązany z Usługą BLIK.
5. Użytkownik Aplikacji Mobilnej, który chciałby korzystać z Usługi BLIK na więcej niż jednym
Urządzeniu mobilnym, powinien dokonać aktywacji Aplikacji Mobilnej oraz Usługi BLIK na
każdym z tych urządzeń odrębnie. Należy jednak pamiętać, że Klient może posiadać tylko
jedną aktywną Usługę BLIK powiązaną z jednym Rachunkiem.
6. Użytkownik Aplikacji Mobilnej może wyłączyć Usługę BLIK w każdej chwili w trybie
natychmiastowym, poprzez:
1) Dezaktywację Usługi BLIK;
2) Odinstalowanie Aplikacji Mobilnej;
3) złożenie dyspozycji w Placówce Banku.
7. Odstąpienie od Umowy Rachunku bankowego, który został powiązany z Usługą BLIK oraz
wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie tej Umowy, skutkuje uniemożliwieniem
korzystania z Usługi BLIK z chwilą skutecznego odstąpienia od Umowy, upływu okresu
wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile Klient nie dokonał wyboru innego
Rachunku w Aplikacji Mobilnej.
8. Ponowne korzystanie z Usługi BLIK jest możliwe dopiero po ponownej aktywacji tej usługi
zgodnie z §3 Regulaminu.

TRANSAKCJE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI BLIK

§ 4.
1. Usługa BLIK daje możliwość dokonywania:
1) Bezgotówkowych transakcji w Terminalach POS oraz przez Internet u Akceptantów (w tym
Szybkich Płatności, jeżeli Bank udostępni taką funkcjonalność);
2) Wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem systemu BLIK;
3) Przelewów na telefon, o ile Bank udostępni taką usługę. Informacja na temat dostępności
tej funkcjonalności zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku.
2. Dokonanie Transakcji BLIK i jej autoryzacja w ramach Usługi BLIK wymaga:
1) Odblokowania Urządzenia mobilnego;
2) Zalogowania do Aplikacji Mobilnej;
3) Wygenerowania Kodu BLIK w Aplikacji Mobilnej;
4) Wprowadzenia wygenerowanego Kodu BLIK w Terminalu POS w sklepie stacjonarnym,
w bankomacie lub na stronie internetowej w celu autoryzacji Transakcji BLIK;
5) Potwierdzenia Transakcji BLIK w Aplikacji Mobilnej kodem PIN ustanowionym w procesie
aktywacji Aplikacji Mobilnej, w przypadku gdy jest to konieczne.
3. Transakcje BLIK są dokonywane wyłącznie w polskich złotych oraz wyłącznie poprzez
rachunki prowadzone w polskich złotych.
4. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank dla Transakcji BLIK jest moment
autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej.
5. Kod BLIK jest ważny 2 minuty od momentu jego wygenerowania.
6. Transakcja BLIK realizowana przez Posiadacza rachunku między 13. a 18. rokiem życia,
nieprzekraczająca w miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest uważana jako dyspozycja mieszcząca się w
granicach zwykłego zarządu.
7. W przypadku dokonywania Szybkich Płatności w Terminalu POS poniżej limitu określonego
na stronie internetowej Banku, Bank nie wymaga zalogowania się do Aplikacji Mobilnej, ani
podania kodu PIN potwierdzającego Transakcję BLIK, a autoryzacja transakcji odbywa się w
oparciu o numer urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja Mobilna. Po 5 kolejnych
tego typu Transakcjach BLIK wymagane jest dokonanie Transakcji BLIK z użyciem kodu PIN.
Licznik jest resetowany przez podanie kodu PIN podczas potwierdzania wypłaty gotówki za
pośrednictwem kodu BLIK w bankomacie lub podczas logowania się do Aplikacji Mobilnej.
8. Jeżeli kwota Szybkiej Płatności przekracza limit określony na stronie internetowej Banku lub
Szybka Płatność jest wykonywana w innym kanale niż Terminal POS, wymagane jest
potwierdzenie tej Transakcji BLIK kodem PIN w Aplikacji Mobilnej.
9. Bank odmawia realizacji Transakcji BLIK w przypadku, gdy:
1) Rachunek został zamknięty;
2) Zostało odwołane pełnomocnictwo ogólne – przy czym odmowa realizacji Transakcji BLIK w
tym przypadku nastąpi maksymalnie od drugiego dnia roboczego licząc od dnia złożenia
dyspozycji odwołania pełnomocnictwa ogólnego;
3) Użytkownik Aplikacji Mobilnej podał nieprawidłowe dane podczas autoryzacji Transakcji
BLIK;
4) Klient nie został uwierzytelniony;
5) Został przekroczony czas ważności Kodu BLIK;
6) Został przekroczony limit transakcyjny dla Transakcji BLIK;
7) Kwota Transakcji BLIK przewyższa wysokość dostępnych środków na Rachunku Klienta.
10. Anulowanie Transakcji BLIK jest możliwe do momentu dokonania autoryzacji Transakcji
BLIK. Po dokonaniu autoryzacji Klient może odwołać Transakcję BLIK wyłącznie u Akceptanta,
jeżeli istnieje taka możliwość i Akceptant wyraża na to zgodę.
11. Szczegółową listę dostępnych funkcjonalności dla Usługi BLIK oraz informację
o obowiązującej wysokości limitów kwotowych dla Transakcji BLIK czy limitu Szybkich
Płatności (jeżeli Bank udostępnia taką funkcjonalność) można uzyskać w placówkach Banku
oraz na stronie internetowej Banku.
12. Użytkownik Aplikacji Mobilnej, w zależności od oferty Banku, może dokonać: Włączenia
i wyłączenia funkcji Szybkich Płatności w Aplikacji Mobilnej;
13. Włączenia i wyłączenia Usługi BLIK.
14. Bank ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi BLIK zgodnie
postanowieniami regulaminów odpowiednich produktów bankowych oraz w szczególności ze
względu na:
1) Uzasadnione przyczyny związane z bezpieczeństwem Usługi BLIK lub Urządzenia
mobilnego powiązanego z tą Usługą;
2) Podejrzenia nieuprawnionego użycia Usługi BLIK;
3) Złamania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
15. Bank odblokowuje Usługę BLIK, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady
zgodnie postanowieniami regulaminów odpowiednich produktów bankowych.
16. Zablokowanie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości jej aktywacji oraz dokonywania
transakcji za pośrednictwem Usługi BLIK do momentu jej odblokowania, a zastrzeżenie Usługi
BLIK skutkuje brakiem możliwości dokonywania transakcji w ramach Usługi BLIK oraz
usunięciem Usługi BLIK.
17. Czynności związane z blokowaniem Usługi BLIK nie mają skutku względem Usługi BLIK
aktywowanej przez innych Użytkowników Aplikacji Mobilnej będących Posiadaczami lub
Pełnomocnikami ogólnymi do tego samego Rachunku.

INNE POSTANOWIENIA

§ 5.
1. Użytkownik Aplikacji Mobilnej zobowiązany jest do:
1) Korzystania z przedmiotowej usługi zgodnie z zawartymi z Bankiem umowami oraz
zapisami odpowiednich regulaminów produktowych;
2) Nieudostępniania Osobom nieuprawnionym Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się
Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK, Kodu BLIK oraz kodu PIN do Aplikacji Mobilnej;
3) Podejmowania niezbędnych środków bezpieczeństwa służących zapobieganiu wystąpienia
nieautoryzowanych transakcji, w tym odpowiedniego zabezpieczenia Urządzenia mobilnego
poprzez:
a) aktualizacje systemu operacyjnego oraz Aplikacji Mobilnej,
b) stosowanie oprogramowania antywirusowego,
c) stosowanie zapór bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe,
d) korzystanie z przeglądarek internetowych rekomendowanych przez Bank;
4) Ochrony i przechowywania osobno Urządzenia mobilnego z Aplikacją Mobilną, kodu PIN
oraz innych danych służących do odblokowania ekranu Urządzenia mobilnego lub dostępu do
Aplikacji Mobilnej z zachowaniem należytej staranności;
5) Niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego
użycia Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK.
Zgłoszenie może zostać dokonane w oddziale Banku.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia regulaminów odpowiednich produktów bankowych.
3. Bankowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:
1) Zmian w Usłudze BLIK lub w innych produktach mających wpływ na działanie Usługi BLIK,
związanych z postępem technologicznym i informatycznym, które mają na celu zwiększenie
bezpieczeństwa lub ułatwienie korzystania z Usługi BLIK, o ile powodują one konieczność
zmiany Regulaminu;
2) Wprowadzenia nowych lub zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania
przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu
stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień
Regulaminu do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub
interpretacji.
4. O zakresie wprowadzanych zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 Bank zawiadamia
Użytkownika aplikacji w sposób określony w Regulaminie odpowiednich produktów
bankowych, w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie.
Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia przez Bank Klientom Usługi Blik.

Regulamin obowiązuje od dnia 02.10.2023 r.