facebook image

Zebranie Przedstawicieli

informacja

Zobacz inne aktualności

Wakacje kredytowe 2024

Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

czytaj dalej

Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich i zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad poszczególnych Grup Członkowskich:

czytaj dalej

Poziom bezpieczeństwa naszych usług

Postanowiliśmy wycofać niektóre starsze metody szyfrowania, które są uznawane za niewystarczająco bezpieczne, zalecamy zaktualizowanie systemu operacyjnego i przeglądarki do najnowszych dostępnych wersji

czytaj dalej

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 11:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Połańcu.

Miejsce zebrania: Zajazd ,,Jasieńka” Ruszcza, ul. Krakowska 12a

W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w drugim terminie, tj. 21 czerwca 2023 roku o godz. 11:30
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Protokół z czynności Komisji Mandatowej.
 8. Protokół z czynności Komisji Wniosków i Uchwał.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2022 rok oraz sprawozdania o wykonaniu uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 11. Przedstawienie:
 12. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok,
 13. raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w 2022 roku,
 14. oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Połańcu Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 roku,
 15. samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Połańcu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 18. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2022 rok,
 19. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok,
 20. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 21. podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
 22. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2023 r.,
 23. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 24. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 25. zmian w Statucie Banku,
 26. oceny polityki wynagradzania,
 27. uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
 28. uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 29. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Połańcu oraz skuteczności jej działania za 2022 rok.
 30. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków Banku następujących dokumentów:

 • roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
 • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał  poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.